Kontakt

KIM JESTEŚMY?

O Stowarzyszeniu

Jesteśmy organizacją zrzeszającą firmy, które obserwując rozwój budownictwa drewnianego na świecie chciałyby, aby stało się ono popularne także w Polsce.

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) zostało zarejestrowane w kwietniu 2017. Naszymi członkami są zarówno firmy zajmujące się prefabrykowanym budownictwem energooszczędnym, jak i producenci materiałów dedykowanych do tego typu konstrukcji.

Jako Stowarzyszenie kładziemy duży nacisk na propagowanie prefabrykowanego budownictwa drewnianego, energooszczędność i pasywność budynków. Widząc zalety technologii prefabrykowanych Stowarzyszenie postawiło na budowę świadomości oraz dbałość o jakość i rzetelność wykonania wg. ujednoliconych wytycznych technicznych opartych na przepisach prawa.

Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672329 .

Władzami Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe jest Zarząd, w składzie:

Marek Beśka

Prezes Zarządu

Marcin Sikora

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Komierowski

Członek Zarządu

Nasze

Cele

Edukacja na rzecz budownictwa prefabrykowanego

Ważnym celem statutowym Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) jest szeroko rozumiana budowa świadomości na rzecz budownictwa prefabrykowanego. Informowanie inwestorów, architektów, inspektorów budowlanych oraz firm wykonawczych, nieznających jeszcze tej technologii, poprzez przybliżenie zasad wznoszenia prefabrykowanych budynków drewnianych. Propagowana jest przy tym pasywność, energooszczędność, aspekty środowiskowe i bezpieczeństwo budowy.

Standaryzacja normatywna

i ustawowa

Istotnym celem działania Stowarzyszenia jest ujednolicenie wymagań technicznych w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego. W Polsce nie ma jednoznacznych uregulowań normatywnych w tym zakresie, zatem trudno ocenić wykonawców. Co prawda wykorzystuje się szereg wytycznych stosowanych w Niemczech czy w Austrii, jednak nie są one ujednolicone oraz wymagane normami technicznymi i przepisami prawa. EDG zadba zatem o zebranie i standaryzację rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie drewnianym, tym samym inicjując ich wdrożenie do systemu normatywnego Polski. Efektem będą dokładnie określone parametry budynków drewnianych umożliwiające przeprowadzenie jednoznacznej weryfikacji.

Oprócz działalności edukacyjnej, weryfikacyjnej i standaryzacyjnej Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) zadba o dalszy rozwój branży organizując konferencje, opracowując materiały oraz analizy – również w odniesieniu do zapotrzebowania na energię.

Promocja i wspieranie rozwoju branży prefabrykowanych obiektów drewnianych

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie branży budownictwa drewnianego poprzez organizowanie wystaw targowych, konferencji oraz publikację artykułów w prasie.

Współpraca z bankami pozwoli na wypracowanie schematu i ułatwi dostępność do kredytów dedykowanych budownictwu prefabrykowanemu. Stowarzyszenie dzięki wspólnym działaniom z Ministerstwem Środowiska oraz Lasami Państwowymi będzie promowało ideę domów gotowych w Polsce. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Prefabrykowanych Budynków Drewnianych EFV pozwoli promować branżę również na świecie.

Zarządzanie przez JAKOŚĆ – propagowanie sytemu certyfikacji producentów

Istotnym celem działania Stowarzyszenia jest ujednolicenie wymagań technicznych w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego. W Polsce nie ma jednoznacznych uregulowań normatywnych w tym zakresie, zatem trudno ocenić wykonawców. Co prawda wykorzystuje się szereg wytycznych stosowanych w Niemczech czy w Austrii, jednak nie są one ujednolicone oraz wymagane normami technicznymi i przepisami prawa. EDG zadba zatem o zebranie i standaryzację rozwiązań technicznych stosowanych w budownictwie drewnianym, tym samym inicjując ich wdrożenie do systemu normatywnego Polski. Efektem będą dokładnie określone parametry budynków drewnianych umożliwiające przeprowadzenie jednoznacznej weryfikacji.

Weryfikacja firm wykonawczych

Jednym z założeń Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (EDG) jest weryfikacja firm wykonawczych celem uporządkowania rynku i zapewnienia najwyższego poziomu usług. Firma, która chce być członkiem Stowarzyszenia, powinna działać na rynku nie krócej niż 3 lata i wykazać realizacje określonych inwestycji poparte referencjami. Oprócz tego firma nie może zalegać z płatnościami podatków i składek na ZUS. Stowarzyszenie weryfikuje również możliwości techniczne pod kątem wznoszenia prefabrykowanych budynków drewnianych.

 

Firmy członkowskie będą poddawane procesowi certyfikacji i utrzymania certyfikatów. Odpowiednia weryfikacja pod kątem spełnianie określonych wymagań będzie przeprowadzana nie tylko w fabryce, ale również na placu budowy.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

Upowszechnianie informacji na temat prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych, poprzez organizowanie: odczytów, spotkań branżowych, konferencji, prelekcji, targów, wystaw (osiedli domów pokazowych), dni otwartych w domach pokazowych, oraz innych imprez.

Organizowanie specjalistycznych szkoleń i kursów (praktyczno–teoretycznych) dotyczących prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych.

Publiczne prezentowanie stanowiska w zakresie prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych w Polsce, w tym wyrażanie opinii na temat rozwiązań prawnych i ekonomicznych w powyższym zakresie.

Działanie na rzecz dostosowania regulacji prawnych do najlepszych praktyk z zakresu prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych oraz występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami i opiniami w tej sprawie.

Wspieranie i prowadzenie prac badawczo rozwojowych dotyczących systemów, rozwiązań i materiałów do prefabrykowanego budownictwa szkieletowego.

Opracowanie kryteriów jakościowych dla systemu prefabrykowanych obiektów drewnianych oraz przyznawanie na ich podstawie atestów i znaków jakości.

Wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie problematyki prefabrykowanego budownictwa szkieletowego i drewnianych ścian osłonowych.

Reprezentowanie interesów swoich członków na drodze sądowej.

Doradztwo i pomoc organizacyjną, ekonomiczną oraz szkoleniową wobec członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Współpracę z organami administracji publicznej, do których kompetencji należą zagadnienia związane z budownictwem prefabrykowanym,

Koordynowanie i wspieranie badań rynkowych dotyczących systemów, rozwiązań i materiałów dla prefabrykowanego budownictwa drewnianego.

Pobierz nasz statut

SEDG_Statut_2023.pdf
MASZ PYTANIA?
Napisz do nas