Kontakt
2sie 19

Stanowisko POBE dot. wdrażania dyrektyw EPBD

Notatka prasowa w sprawie proponowanych przez POBE zmian w przepisach zawartych w Warunkach Technicznych do prawa Budowlanego w ramach wdrażania Dyrektywy 844/2018 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Z dniem 10 marca 2020 roku mija termin, w którym Polska, podobnie jak pozostałe państwa członkowskie UE, ma obowiązek wdrożyć zmienioną Dyrektywę 844/2018 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej, oraz środowisko, które POBE reprezentuje, przyjmują z dużym niepokojem informację, dotyczącą odsunięcia w czasie części prac nad implementacją zapisów w/w dyrektywy. Dlatego POBE zwraca uwagę na konieczność wznowienia prac w tym zakresie w terminie umożliwiającym pełne wdrożenie zapisów dyrektywy w pierwszym kwartale 2020 r. Jest to konieczne, biorąc pod uwagę, że zmiany wprowadzone po rewizji dyrektywy są bezpośrednio powiązane z funkcjonującymi obecnie w Polsce programami wsparcia, m.in. Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz koniecznością nowelizacji projektów PEP 2040, oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030, a jej terminowe wdrożenie ma znaczenie zarówno z perspektywy legislacyjnej, jak i z punktu widzenia beneficjentów i pozostałych obywateli naszego kraju.
Zmiany w Dyrektywie zostały wprowadzone w ramach prac nad tzw. pakietem zimowym zatytułowanym „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Główne założenie pakietu, jakim jest: energy efficiency first czyli „najpierw efektywność energetyczna”, pokazuje jak istotne znaczenie, z perspektywy panujących obecnie w Europie i na świecie trendów, ma efektywność energetyczna.
W Polsce poza niekwestionowanymi korzyściami ekonomicznymi efektywność energetyczna ma jeszcze bardzo istotny aspekt społeczny i środowiskowy. To najskuteczniejsze działanie w walce z dwoma palącymi problemami – ubóstwem energetycznym, które dotyka ponad 12% społeczeństwa polskiego, a także często powiązanym z nim problemem zanieczyszczenia powietrza, którego jednym ze źródeł jest tzw. niska emisja. Z uwagi na problem jakości powietrza, kwestia poprawy efektywności energetycznej w budownictwie powinna się stać jednym z priorytetów polskiego rządu, dlatego tak istotne znaczenie ma terminowe wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Na efektywność energetyczną w budynkach składają się trzy istotne filary:
• dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne,
• źródło ciepła i chłodu, sprawność instalacji doprowadzającej ciepło i chłód
• możliwość optymalizacji przepływów energii w systemach technicznych budynku, a więc w systemie ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, ciepłej wody użytkowej.
Jak istotne w kontekście efektywności energetycznej budynku są wszystkie wymienione kwestie pokazała przeprowadzona w tym roku rewizja wspomnianej dyrektywy. Podpisane pod przekazanym do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Energii i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii stanowiskiem organizacje mają w standardzie konstruktywne działania we współpracy z jednostkami administracji państwowej.
Zaproponowane powyżej zmiany przepisów krajowych wynikające z konieczności transpozycji zapisów zmienionej Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynku mają istotne znaczenie z punktu widzenia aktualnie prowadzonej polityki, m.in. realizowanego programu Czyste Powietrze. W związku z tym odkładanie implementacji dyrektywy w czasie nie tylko stwarza zagrożenie nałożenia na Polskę wysokich kar, ale również jest niekorzystne z perspektywy beneficjentów istniejących programów oraz pozostałej części społeczeństwa.
Dlatego POBE zwraca szczególną uwagę na konieczność włączenia działań mających na celu implementację Dyrektywy do zapisów prawa krajowego do najbliższej agendy prac Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Źródło: POBE

W porozumieniu POBE (Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej) działają przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych:
• Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
• Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
• Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
• Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
• Stowarzyszenie Polska Wentylacja
• Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
• Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

MASZ PYTANIA?
Napisz do nas